Lørdag er det duket for god stemning i Elverumshallen, da 90-tallsbandene Da Buzz, Drömhus, Daze, Infinity og Dr. Bombay entrer scenen. Aldri før har arrangør Joker Event forhåndssolgt så mange billetter til et arrangement.

Tekst: Advokat Gard Silkebækken Hagen.

Kjøp av brukt eller ferdigstilt bolig reguleres nærmere av avhendingsloven. Loven beskriver den rettslige reguleringen mellom kjøper og selger, og er omtalt tidligere i artikkelserien i Magiske Øyeblikk. Ved kjøp av planlagt nyoppført eiendom er det bustadoppføringslova som er gjeldende lov. Dette gjelder uavhengig av om man allerede eier tomta eller om den følger med avtalen ved oppføringen.

Bustadoppføringslova verner forbrukeren i større grad enn kjøperen etter avhendingslova. Lovgivers begrunnelse er at bustadoppføringslova alltid har en profesjonell part. Selgeren, som også gjerne omtales som entreprenør, anses profesjonell i motsetning til kjøperen/forbrukeren. Bustadoppføringslova kan således betegnes som en forbrukerentrepriselov.

Det alminnelige utgangspunktet i avtaleretten er at en avtale skal gjennomføres slik partene har blitt enige om. Dette er ikke fullt ut gjeldende ved nybygg i entrepriseretten. Her er det nemlig lagt til grunn at kjøperen, som i bustadoppføringslova kalles forbrukeren, har en ensidig rett til å pålegge entreprenøren endringer med hensyn til avtalt utføring, og rett til innenfor visse rammer å pålegge entreprenøren tilleggsarbeid. Vi ser at forbrukeren således gis tilleggsrettigheter.

Prinsippet om lojalitetsplikten står sterkt i entrepriseretten. Entreprenøren har en særlig plikt, på bakgrunn av sin fagkunnskap, til å veilede sin kontraktsmotpart, bl.a. med hensyn til valg av tekniske løsninger. Et annet karakteristisk trekk ved entrepriseforhold er at det ofte skjer endringer i fremdriftsplanene. I entrepriseretten er det derfor utviklet detaljerte regler omkring frister, krav til fremdrift, rett til fristforlengelse, varsler og konsekvenser ved forsinkelse etc.

I forbindelse med det økonomiske oppgjøret mellom partene er det utviklet særlige prosedyrer i entrepriseretten. Bustadoppføringslova er langt på vei en lovfesting av disse alminnelige ulovfestede entrepriserettslige reglene som er utviklet etter lengre tids praksis, en såkalt kodifisering av tidligere rett.

Avtale om oppføring av ny bolig på forbrukerens egen grunn (bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav a) og avtale om grunn og bolig som ikke er fullført på avtaletiden (§ 1 første ledd bokstav b) er to hovedgrupper i bustadoppføringslova. Når det gjelder bokstav a regnes det som forbrukerens egen grunn uavhengig av om den er eid eller festet.

En avtale om oppføring av ny bolig på forbrukerens egen grunn (§ 1 første ledd bokstav a) er en ren entrepriseavtale. Avtaler om grunn og bolig som ikke er fullført på avtaletiden (§ 1 første ledd bokstav b), ligner mer på en kjøpssituasjon. For begge avtalegruppene er lovens grunntanke at de skal følge entrepriserettslige regler.

Anvendelsesområdet for bustadoppføringslova er i § 1 første ledd første punktum knyttet til begrepet «eigarbustad». Begrepet omfatter alle typer bolig, herunder fritidsbolig og bolig i eierseksjonssameie, jf. § 1 tredje ledd. Det at loven også gjelder for boliger i borettslag, er presisert i § 1a.

I forarbeidene til loven er det presisert at også arbeid som ikke gjelder selve boligbyggingen, kan bli regnet som ledd i oppføringen. Dette kan for eksempel være oppføring av frittliggende garasje dersom det er en nær sammenheng i tid med selve oppføringen av bolighuset. Dersom slike arbeider skal være ferdig på et senere tidspunkt enn selve bygningen, og arbeidet ikke er en del av en avtale som også gjelder arbeid på bygningen, vil det normalt ikke være tilstrekkelig forbindelse mellom avtalene.

I de tilfeller der det settes opp tilbygg på allerede eksisterende eiendom reguleres forholdet av plan- og bygningsloven og grannelova. I den senere tid har det blitt lempet på reglene, og i dag kan man i forhold til myndighetene fritt sette opp bygg på mindre enn 50 kvm så lenge utnyttelsesgraden på tomtestørrelsen tillater dette. Problemstillinger knyttet opp mot naboer og hvem som defineres som nabo reguleres nærmere av grannelova. Nærmere svar på problemstillinger innen eiendomsjuridiske spørsmål vil for øvrig en advokat kunne hjelpe deg med.

Etter 16 år i drift er selskapet Trafikkskolene Arnesen, Floden og Risberg avviklet. Et nytt selskap er dannet – Elverum Trafikkopplæring – med Johnny Floden, Christian Lavoll og Kjell Bakken som sjåførlærere.

Vi har nå fått på plass nye kommunale nettsider, med et renere og mer brukervennlig design. Tanken er at brukeren – du som innbygger – skal stå i fokus, og at du enkelt skal kunne finne frem til relevant informasjon.

Bor du i et eldre hus er sjansen stor for at du har noen «energityver». Line Nordholm Karlstad og Ståle Myklevik hos Bygg-Team AS har tips til hvilke langsiktige tiltak du kan gjøre, som både vil senke strømregninga og bedre bomiljøet.

I ti år har Mette Finstad drevet Elverum Lampeforretning. Hun trives som selvstendig og har ingen planer om å bli del av en kjede – selv om det ikke har manglet på tilbud.

Side 1 av 4