Plansjef i Elverum kommune, Britt Søgaard (t.h.), og byarkitekt Solveig Høye jobber med den nye byplanen til Elverum, som skal legges ut på høring våren 2018. De tar gjerne imot innspill! Plansjef i Elverum kommune, Britt Søgaard (t.h.), og byarkitekt Solveig Høye jobber med den nye byplanen til Elverum, som skal legges ut på høring våren 2018. De tar gjerne imot innspill!
22 jun
2017

Framtidens Elverum – et godt sted å være

Byplanlegging handler om folk, og om å gjøre byen til et godt sted å være. Det handler om hva vi opplever på vei til jobb, hvordan vi kommer oss til ulike gjøremål og om de gode møteplassene. Alt fra lekeplassen i Elvarheimparken til morgenkaffen utenfor Siris.

Tekst: Plansjef Britt Søgaard og Byarkitekt Solveig Høye.

Byplanprosessen de siste par årene har handlet mest om biltrafikken og hvor riksvegene skal gå gjennom Elverum. Den nye byplanen handler om så mye mer. Den handler om å legge til rette for det gode livet i Elverum. Om å legge til rette for videre utvikling, og samtidig ta vare på det som gir identitet og er viktige kvaliteter. I løpet av 2017 vil den nye byplanen ta mer form og våren 2018 vil den legges ut på høring. I november i fjor vedtok kommunestyret føringer for det videre arbeidet, og bestemte at byplanen skulle bygge på byanalysen.

Hva slags by vil vi være?

Gamlebrua IMG 1431Elverum har mange kvaliteter. Glomma er en av dem. Vi ønsker oss alle en trygg og attraktiv by, men hvordan bør byen se ut for å være det? I byanalysen er byens kvaliteter trukket fram, og viser at Elverum har et godt utgangspunkt for å bli en mer attraktiv by. For Elverum har mange kvaliteter. Vi har eksempelvis Glomma, som så vakkert renner gjennom sentrum, og det er kort veg til skog og mark.

Byanalysen har fokus på bykjernen, byrom og hvordan Elverum kan bli mer urban – mer by. Vi er heldige som bor i en by som vokser, og det er viktig å vokse på riktig måte dersom vi skal tiltrekke oss enda flere innbyggere og arbeidsplasser. Vi må være framtidsrettet når det kommer til nye boformer og endringer i boligdrømmen. Det å bo urbant, tett, høyt, miljøvennlig og med kort avstand til alt, er stadig mer ettertraktet. Vi må derfor stille oss spørsmålet «Hvor mye by – og hva slags by – vil vi være?»

En viktig historie

Identitet er et viktig stikkord i byplanarbeidet. For selv om byutvikling oftest dreier seg om å se langt fram, er det også nødvendig å se seg tilbake for å vite hva det er som er spesielt med nettopp vår by. I byanalysen kommer det frem at vi har mange bygninger og kulturhistoriske miljøer som bidrar til Elverums identitetsfølelse, men at særlig én del har kommet frem i nytt lys de siste årene: gjenreisningsarkitekturen.

Bombingen under krigen førte til en slags traumatisk byutvikling for Elverum, og bygningene som står i dag er med på å fortelle denne historien. Gjennom dokumentarfilmen Leiret reiser seg, der Østlendingen viser hvordan gjenoppbyggingen skjedde, og med spillefilmen Kongens nei, av Erik Poppe, har vi elverumsinger blitt enda bedre kjent med vår unike historie. Det gjør noe med byen vår og folk som bor her.

Yrende gateliv eller sentrumsdød?

«Sentrumsdød» er et fryktet begrep innen byplanlegging. Mange byer sliter med etablering av store kjøpesentre utenfor bykjernen som utkonkurrerer sentrumshandelen. Slik sett er vi heldige i Elverum som har kjøpesentrene plassert innenfor bykjernen, og vi har her et stort potensial. Elverum er historisk sett en viktig handelsby, med Grunsetmart’n helt fra 1600-tallet. Liv i sentrum er viktig for å fremstå som en attraktiv by. Det er delte meninger om hva som skal til for å skape mer liv i Leiret – er det gågate, flere parkeringsplasser eller er det kanskje overbygd glasstak? Det er også diskusjoner rundt plassering av næringsvirksomhet på områder som Grindalsmoen og hvorvidt det vil påvirke handelen i sentrum. Som en del av byplanarbeidet vil det derfor lages en handelsanalyse, for å få klarere svar rundt dette. Kommunen er også med i et prosjekt for å få liv i tomme lokaler.

De gode møteplassene og satsning på sykkel

Byrommene spiller en veldig viktig rolle i opplevelsen av byen, både til hverdag og fest, sommer og vinter. Snart bor halvparten av nordmenn (40 prosent) alene, og ensomheten øker. Inspirerende byrom og møteplasser hvor folk lett kan treffe venner eller gjøre nye bekjentskap er viktig for våre sosiale liv. GjenreisningsbebyggelseGjenreisningsarkitekturen bidrar til Elverums identitetsfølelse, kommer det frem i byanalysen. Byrommene kan med fordel kobles sammen med grønne områder, parker og korridorer som videre innbyr til fysisk aktivitet, rekreasjon og naturopplevelser. Byrommene er derfor et viktig bidrag til folkehelsen. Det er også viktig at byrommene er gratis, åpne og tilgjengelig for alle. Kommunen jobber nå blant annet med spennende planer for en ny allaktivitetsarena ved Elverum ungdomsskole som et viktig bidrag til byens rom.

Fokus på gående og syklende er et ledd i å planlegge en mer miljøvennlig og bærekraftig by. Sykkel er et viktig satsingsområde i den nye byplanen, og en egen handlingsplan for sykkel ble vedtatt i april. Ved å knytte byrom og grønne områder bedre sammen kan man også skape helhetlige grønne bevegelsesårer. På slike grønne turveger er det hyggeligere å sykle og gå enn langs trafikkert veg.

Nye bydeler: Vestad og Ydalir

To nye bydeler er under planlegging i Elverum. I Ydalir skal det bygges en nullutslippsbydel, og i den nye byplanen vil utvikling av området rundt skysstasjonen på Vestad være i fokus. Tanken på Vestad er at flere skal bo med kort avstand til tog, buss og med gode gang- og sykkelveger, slik at så mange som mulig velger å benytte miljøvennlig transport i hverdagen. Kanskje kan slitne lagerbygninger erstattes med boliger med grønne tak og store hager? Bruk av tre som byggemateriale vil kunne være med på å gjøre bydelen mer miljøvennlig og framtidsrettet.

Godt samarbeid og åpen dialog

Når Vestad og Leiret skal utvikles videre er det riktignok ikke kommunen selv som bygger, men i stor grad private utbyggere. Byplanen er et verktøy som gir forutsigbare rammer for utvikling og mulighet for å sammen skape den byen vi ønsker oss på kort og lang sikt. Boligblokkene som reiser seg i Leiret for tida er gode eksempler på hvordan private utbyggere bidrar til økt verdiskaping i Elverum.

Vi bruker alle byen på ulikt vis, og har forskjellige behov. Derfor er det så viktig at en byplan er noe alle kan ta del i. Gjennom åpne kveldsmøter, seminarer, møter med råd og foreninger, stands, egen blogg og facebookside har vi fått mange gode synspunkter. Det vil også bli flere møter utover høsten. I mellomtiden er det bare å ta kontakt, og send oss gjerne dine innspill via bloggen vår: www.elverumby.wordpress.com. Sammen former vi framtidens Elverum!

Lokket IMG 0954Uteplassen på Café Rollo er et populært samlingssted på sommerstid.