Skogbruk + Hedmark = sant
07 mar
2017

Skogbruk + Hedmark = sant

Hedmark er landets absolutt største skogfylke både i hogstvolum og påfølgende tiltak for å få opp ny verdifull skog. Årlig hogstvolum er omtrent 3 mill. m3 til en førstehåndsverdi på ca. 1 mrd. kr, som er omtrent 1/3 av samlet norsk avvirkning.

Tekst og foto: Glommen Skog.

Fylket har lange skogtradisjoner og har en robust og veltrimmet verdikjede fra skogen til skogsindustrien. Skogeierne har sett nytten av å stå samlet, eksempelvis ble Glommen Skog etablert av og for skogeiere allerede i 1903. Etter at flere store treforedlingsbedrifter i sør-Norge er lagt ned de siste 5 årene går mye av massevirke til skogindustri i Karlstad i Sverige. Sagtømmeret går i hovedsak til lokale sagbruk. Tre av de største omsetningsorganisasjonene på tømmer i Norge styrer mye av sin virksomhet fra Elverum.

Noen nøkkeltall for Hedmark:

• 18 % av landets produktive skog
• 30 % av landets samlede avvirkning for salg
• 15 % av landets verdiskaping fra trelast og trevareindustrien
• 25 % av landets skogkulturinvesteringer
• 260 trebearbeidende bedrifter
• 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4600 arbeidsplasser i Hedmark

Kilde: SSB 2014, Fullmaktsbrev 2015

Skogkultur – et tiltak for å investere i framtidsskogen

Planteaktiviteten øker fortsatt, både i areal og antall planter. I 2015 økte nyplantingen til 9,6 millioner, en økning på over 20 % fra året før! Tettere planting for å få voksterlig skog, er et viktig klimatiltak, og er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst. I Hedmark er plantetettheten økt fra 179 til 195 planter per dekar fra 2015 til 2016.

Et annet viktig tiltak i skog for å bidra til økt karbonopptak er målrettet gjødsling av skog. Hedmarksskogbruket gjødslet hele 58.000 dekar i 2016, en tidobling fra året før. En investering av skogeierne på 18,8 mill. kroner, hvorav 7,4 mill. kroner i klimatilskudd. Hedmarksskogbruket leverer også på samfunnsoppdraget om klimatiltak!
Et tiltaket som alene vil øke CO2-bindingen med over 15.000 tonn per år, som tilsvarer CO2-utslippene fra 5000 biler (som kjører 16.000 km i året).

Markberedning er et annet prioritert foryngelses¬tiltak. Dette begrenser snutebilleskader og gir en raskere etablering av produksjonsskog. Markberedt areal har økt med over 40 % de siste 5 årene. Vi ser at et samlet faglig fokus og koordinering av rammebetingelser i samarbeid med næringsaktørene gir gode resultater.

Skogsveger- skogens livsnerve

Det er 11.600 km skogsbilveg i Hedmark. Av dette har en tredjedel god standard, en tredjedel har behov for tyngre vedlikehold og en tredjedel har ombyggingsbehov.

Tømmer er en råvare med et stort transportvolum.Det forutsetter rasjonelle og effektive transportløsninger på hele strekningen fra stubbe til industri. Alt tømmer transporteres på tømmervogntog hele eller deler av strekningen fra stubbe til industri. Det meste av tømmeret lastes på skogsveg, og benytter i tillegg alltid en eller flere kategorier offentlig veg. Godt utbygd infrastruktur er avgjørende for skogbruket.

Trebruk

Hedmark har en sterk tremekanisk verdikjede fra skog til bygg. Økt bruk av tre til tradisjonell bruk, i nye produkter og til bioenergi er prioriterte satsingsområder i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. Et av målene her er at Innlandet skal bli ledende på bruk av tre, og beregninger viser at bruk av tre i bygg/ konstruksjoner er den anvendelsen av treet som gir høyest verdiskaping og det beste klimaregnskapet. Innlandet er i dag ledende på produksjon og bygging av trebruer.
Det er også en positiv utvikling når det gjelder trebruken i større bygg i Innlandet, bl.a. ble Nord-Østerdal videregående skole kåret til Årets Trebygg i 2014 og Allmenningstråkket i Gran på Hadeland det samme i 2015.

Forskning og utvikling

Hedmark har et stort og aktivt miljø innen offentlig og privat skogforvaltning, treindustri og andre skogbaserte næringer. Det jobbes offensivt med å realisere prosjekter og satsinger innen forskning, utvikling og rekruttering i et godt utviklet samarbeid med nasjonale og regionale organisasjoner, utviklingsaktører, utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Oppsummert viser denne korte presentasjonen at verdikjeden på skog er en viktig bærebjelke for næringsutøvelse og at skogen med alle sine muligehter vil være særdeles viktig for aktiviteten i området i lang, lang tid framover .